คำชี้แจงการปฏิบัติ

  1. วัน ต. วันที่กองทัพบก กำหนดให้เริ่มดำเนินการเตรียมพล หรือเริ่มปฏิบัติการเรียกพล
  2. วัน ต.-30 ถึงวัน ต.-10 หน่วยเรียกพลจัดทำชุดเอกสารการเรียกพล (บัญชีเรียกพล ,หมายเรียกพล ,คำแนะนำเพิ่มเติมฯ ,คำแนะนำการโดยสารฯ ,ร่างขอความร่วมมือฯ) ตามรายชื่อกำลังพลสำรองในบัญชีบรรจุกำลัง(ตพ.5) เท่านั้น โดยจัดทำพร้อมกันทีเดียว 3 ครั้ง (ฝึกเฉพาะหน้าที่ ครั้งที่ 1 ,ครั้งที่ 2 และฝึกเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับกองร้อย) เสนอผู้มีอำนาจลงนามในคำสั่งเรียกพล(ตพ.17) และหนังสือนำส่ง ผวจ.ท้องที่ และแยกใส่ซองพร้อมที่จะส่ง
  3. วัน ต.-10 หน่วยเรียกพลดำเนินการส่งชุดเอกสารการเรียกพล โดยคำสั่งเรียกพล ให้ส่งถึงนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน ทาง ปณ. ลงทะเบียนตอบรับ(ตรวจสอบภูมิลำเนาปัจจุบัน/สถานที่อยู่ให้ถูกต้อง) สำหรับนายทหารประทวนกองหนุน ให้ส่งชุดเอกสารเรียกพล(บัญชีเรียกพล, หมายเรียกพล ,เอกสารต่างๆ) ให้ส่งถึง ผวจ.ท้องที่ เพื่อส่งให้ นอภ.ภูมิลำเนาทหารลงนามในหมายเรียกพล เพื่อมอบให้นายทหารประทวนกองหนุน ให้แล้วเสร็จภายใน วัน ต.-6 หรืออย่างน้อยไม่เกินวัน ต.
  4. วัน ต.-10 ถึงวัน ต.+19 หน่วยเรียกพลจัดทำเอกสารการรับพล – ส่งพล และออกคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการดำเนินกรรมวิธีรับพล – ส่งพล ให้หน่วยฝึกฯ โดยจัดเตรียมบัญชีรับพล(ตพ.8) 5 ชุด ,บัญชีส่งพล 2 ชุด (แยก น,ส ) ,ตราประทับ(ตพ.24-25) และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้พร้อม
  5. วัน ต.+20 หน่วยเรียกพลดำเนินกรรมวิธีรับพล และส่งพลให้หน่วยฝึกฯให้แล้วเสร็จไม่เกินเวลา 0900 โดยให้ผู้รับผิดชอบลงนามผู้รับพล ,ผู้ส่งพล ในบัญชีส่งพลทั้ง 2 ชุด (ประสานหน่วยฝึกฯ กรณีกำลังพลสำรองที่ไม่มารายตัวด้วยตัวเองภายในกำหนด ถือว่าขาดการเรียกพล หน่วยจะต้องดำเนินคดีตามกฎหมาย)
  6. วัน ต.+22 หน่วยเรียกพลประสานหน่วยฝึกฯ เพื่อแจกจ่ายชุดเอกสารการเรียกพล(คำสั่งเรียกพล/หมายเรียกพล) ครั้งต่อไป(ฝึกเฉพาะหน้าที่ ครั้งที่ 2) โดยให้กำลังสำรองลงนามรับในบัญชีเรียกพล(ตพ.8) และสำเนาหมายเรียกพล/คำสั่งเรียกพล ให้ครบถ้วน และแจกจ่ายเอกสารต่างๆ เช่นคำสั่งเรียกพล/หมายเรียกพล ที่ตราประทับรับรายงานตัวแล้ว ,สด.8ที่ประทับตรากำหนดหน้าที่แล้ว ,ตพ.21 ,ตพ.22 ตามสถานภาพ และตรวจสอบกำลังพลสำรองที่ทำงานภาคราชการ ฯลฯ ที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนเงินเดือนให้งดจ่าย (กรณีที่กำลังพลสำรองไม่มารายงานตัว ให้ดำเนินการส่งชุดเอกสารการเรียกพลเช่นเดียวกับครั้งแรก(น.ส่งทาง ปณ.ลงทะเบียนตอบรับ ,ส.ให้อำเภอภูมิลำเนาทหารส่งให้)
  7. วัน ต.+27 หน่วยเรียกพลดำเนินการต่อผู้ขาดการเรียกพลฯ โดย น. ให้ ฝสวส. ของหน่วยหรือแจ้งพนักงานสอบสวนท้องที่ที่เกิดเหตุดำเนินการต่อไป สำหรับ ส. ให้ส่งสำเนาบัญชีรับพล ,ส่งพล พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ส่งถึง ผวจ.ท้องที่ เพื่อส่งให้อำเภอภูมิลำเนาทหารดำเนินการต่อไป
  8. วัน ต.+35 หน่วยเรียกพลรายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลฯ ถึง มทภ./นรด. โดยใช้แบบ ตพ.20 และไม่ต้องมีหนังสือนำหน้าอีก โดยให้พิมพ์รายชื่อคนที่ขาดฯ พร้อมชีแจงสาเหตุต่างๆ(ถ้ามี) ต่อท้ายรายชื่อในแบบ ตพ.20 ให้ทราบด้วย