แผนการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร บัญชี 1/58

 

 

การเรียกกำลังพลเพื่อฝึกวิชาทหาร เพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ กำหนด 30 วัน

การเรียกกำลังพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/58

 

แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียกพล ประจำปี 2558

  1. ส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพล และการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ประจำปี 2558 ให้ สง.สด.จว. ในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการ โดยให้กำกับดูแลหน่วยสัสดีอำเภอในความรับผิดชอบให้ระบุข้อมูลของกำลังพลสำรองให้ครบถ้วน ตามที่กำหนดไว้ในแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ และฝึกวิชาทหาร ปี 2558
  2. การบรรจุกำลังพลสำรอง ตามแผนการเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี 2558 นั้น กำหนดให้พิจารณาใช้ผู้ขาดการเรียกพลฯ ในปีที่ผ่านมาและดำเนินคดีเสร็จสิ้นแล้วเป็น่ลำดับแรก และพิจารณาบรรจุผู้ที่เพิ่งได้รับการแต่างตั้งยศเป็นลำดับถัดไป โดยตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน รุ่นปี 53 ก่อน หากไม่เพียงพอให้ใช้รุ่นปีอื่น ๆ ตามลำดับ สำหรับนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน อายุไม่เกิน 39 ปี
  3. การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหารเพื่อเลื่อนยศ - ฐานะ กำหนด 30 วัน กำลังพลสำรองที่สมัครเข้ารับการเรียกพล ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมจากต้นสังกัด โดยคัดเลือกกำลังพลสำรองที่สมัครใจเข้ารับการศึกษาจริง ๆ
  4. จัดทำแผนการประชาสัมพันธ์ การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหารปี 2558 จากหน่วยถึงสถานีวิทยุทุกสถานีในพื้นที่ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน และชมรมเคเบิ้ลทีวี พร้อมทั้งประสานขอความร่วมมือไปยังส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ตั้งแต่ วัน ต.-25 ถึง วัน ต.+20 และติดตั้งป้ายให้แล้วเสร็จก่อน วัน ต.-20
  5. ดำเนินการออกคำสั่งเพื่อให้การปฏิบัติงานเรียกพลของหน่วยเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้ผลสมความมุ่งหมายของทางราชการ เกี่ยวกับการจัดเจ้าหน้าที่ติดตามประเมินผลการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนก่อนการเรียกพล, ส่งเอกสารการเรียกพลฯ, ดำเนินกรรมวิธีรับพล - ส่งพล และร่วมพิธีเปิดการฝึก ณ หน่วยฝึกฯ, ดำเนินกรรมวิธีรับพล - ส่งพล (สนับสนุน ทอ.)
  6. จัดทำประกาศ มทบ.13 และประชาสัมพันธ์การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร ปี 2558