1.การเตรียมการเรียกพล

2.การเตเรียมการของหน่วยวางแผนการเรียก

2.1     กำหนดแนวทางการวางแผนเรียกพลก่อนวัน ต.– 2 ปี  ซึ่งประกอบด้วย

2.1.1        กำหนดจำนวนกำลังพลสำรองที่จะเรียกมี  2  วิธี 

2.1.1.1     การเตรียมพลจำกัดจำนวน  หมายถึง    การเรียกพลตามบัญชีบรรจุกำลัง  ซึ่งจัดเตรียมไว้ตั้งแต่ยากปกติ

2.1.1.2     การเรียกพลไม่จำกัดจำนวน   หมายถึง การเรียกพลโดยไม่ใช้บัญชีบรรจุกำลัง

2.1.2        กำหนดหน่วยเรียกพล (จทบ.) และหน่วยรับพล   สำหรับรายละเอียดของงบประมาณ การงบประมาณดังกล่าวให้เสนอ  สปช.ทบ. อีกครั้งหนึ่งก่อนวัน  ต. – 1  ปี

2.2     รายงานตามลำดับชั้นจนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ก่อนวัน ต. – 90 วัน  เพื่อดำเนินการในเรื่อง ดังนี้

2.2.1        ขออนุมัติเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร

2.2.2        แจ้งไปยังกระทรวงคมนาคม      ในเรื่องการโดยสารยานพาหนะของรัฐบาลหรือของรัฐวิสาหกิจ

2.2.3        แจ้งไปยังกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้างแก่ลูกจ้างคนงานของบริษัทห้างร้านเอกชนที่ถูกเรียกพล

2.2.4        แจ้งไปยังกระทรวงมหาดไทย     เพื่อขอให้เรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารประทวนและพลทหาร

2.3     ประสานการปฏิบัติในรายละเอียดกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่  ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องในการเรียกพล

2.4     ขออนุมัติแผนการเรียกพล  ต่อผู้มีอำนาจสั่งการเรียกพล   และแจกจ่ายแผนการเรียกพล ให้แก่หน่วยที่เกี่ยวข้องก่อน วัน ต. – 30 วัน

2.5     อำนวยการงบประมาณงานเรียกพลให้เป็นไปตามแผนการเรียกพล และให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับของทางราชการ

2.6     ควบคุมกำกับดูแล และ/หรือ   ประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติไปตามนโยบายและแผนการเรียกพล        โดยการจัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพลเดินทางไปตรวจสอบการเตรียมการของหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.การเตรียมการของหน่วยสนับสนุน

3.1  กรมฝ่ายยุทธบริการ   และหน่วยสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง    เตรียมการสนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ , ยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ และการบริการให้แก่หน่วยวางแผน , หน่วยเรียกพล และหน่วยรับพล

3.2  การเตรียมการสนับสนุน ให้เป็นไปตามงบประมาณและแผนจัดหาที่ได้รับอนุมัติจาก  ทบ. และ/หรือ ตามแผนการเรียกพลโดยสายส่งกำลังบำรุงตามปกติ

4.การเตรียมการของหน่วยเรียกพล

4.1     การวางแผนกเรียกพล

4.1.1     มอบภารกิจให้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ   เช่น การประชาสัมพันธ์, การรักษาความปลอดภัย, การตกแต่งสถานที่, การเลี้ยงดู, การขนส่ง, การรักษาพยาบาล  การเชิญเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , ข้าราชการอื่น ๆ     และประชาชนในเขตพื้นที่มาร่วมในวันดำเนินกรรมวิธีรับพล ฯ

4.1.2     กำหนดจำนวนกำลังพลสำรองที่จะเรียกในแต่ละจังหวัด  อำเภอ และตำบล

4.1.3     แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล ส่งพล ฯลฯ

4.1.4     รายละเอียดในการปฏิบัติอื่น ๆ

4.2     การตรวจสอบสภาพกำลังพลก่อนการเรียก

4.2.1        เป็นการตรวจสอบ เฉพาะการเรียกพลจำกัดจำนวนเท่านั้น และเป็นการตรวจสอบกรณีพิเศษนอกจากการตรวจสอบสภาพประจำปี

4.2.2        ให้กระทำก่อนวัน  ต. – 60   โดยมีกรรมวิธีในการตรวจสอบสภาพ  เช่น เดียวกับการตรวจสอบสภาพประจำปี     ตามระเบียบ  กหว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน  ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

4.2.3        ให้ตรวจสอบตามจำนวนที่จะเรียกจริง และอะไหล่ไว้อีกร้อยละ 50 ของจำนวนที่จะเรียก

4.3     การจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง

4.3.1        ในกรณีที่เป็นการเรียกพล  ให้แก่หน่วยที่ได้รับการจัดตั้งใหม่    หน่วยเรียกพลจะเป็นผู้จัดทำบัญชีบรรจุกำลังของหน่วยนั้นให้แล้วเสร็จภายในวัน   ต. – 30 และตรวจสอบให้ถูกต้องทันสมัยอยู่เสมอ

4.3.2        ในกรณีที่เป็นการเรียกพลให้แก่หน่วยได้รับการจัดตั้งแล้ว หน่วยนั้นจะเป็นผู้จัดทำบัญชีบรรจุกำลัง     โดยจะส่งบัญชีตำแหน่งที่ขาด เพื่อขอรายชื่อกำลังพลสำรองมายังหน่วยเรียกพลที่ให้การสนับสนุน   หน่วยเรียกพลจะต้องส่งรายชื่อที่ตรวจสอบได้ตามข้อ 4.2 พร้อมทั้งรายละเอียดในเรื่อง  ชกท. , ตำแหน่ง ฯลฯ  ให้ภายในวัน ต.- 45

4.3.3        รายละเอียดในการจัดทำบัญชีบรรจุกำลัง   ให้ยึดถือคำแนะนำในการจัดทำบัญชีบรรจุกำลังมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

4.3.4        ตัวอย่างแบบบัญชีตำแหน่งที่ขาด  ตามผนวก ก.

4.4     การเตรียมเอกสารการเรียกพล

4.4.1        ให้หน่วยเรียกพลเตรียมเอกสารต่าง ๆ   โดยแยกใส่ซองเป็นตำบลแล้วรวมเป็นอำเภอ   จนถึงจังหวัด ให้แล้วเสร็จก่อนวัน  ต.- 10    เพื่อรับการตรวจจากหน่วยวางแผน และให้พร้อมที่จะส่งต่อผู้ว่าราชการจังหวัดทันทีที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติการเรียกพลในวัน ต.

4.4.2        การเรียกกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร ให้หน่วยเรียกพลเตรียมเอกสารต่าง ๆ   ให้แล้วเสร็จก่อน วัน ต. – 10    เพื่อรับการตรวจจากหน่วยวางแผน   และให้พร้อมที่จะส่งไปถึงกำลังพลสำรองผู้นั้น  ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับทันทีที่ในวัน ต.

4.4.3        เอกสารการเรียกพล   ตามผนวก กตัวอย่างแบบบัญชีและเอกสารการเตรียมพล

4.5     การเตรียมบัญชีรับพลและส่งพล 

4.5.1        จัดเตรียมบัญชีรับพล   5   ชุด   ให้แล้วเสร็จก่อนวัน  . – 10

4.5.1.1     ใช้แบบของบัญชีเรียกพล  (ตพ.8โดยให้แก้หัวบัญชีจาก  บัญชีเรียกพล เป็น บัญชีรับพล

4.5.1.2     ให้ตรวจสอบการดำเนินกรรมวิธีรับพล ของชุดเจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล

4.5.2        จัดเตรียมบัญชีส่งพล  จำนวน  2  ชุด  ให้แล้วเสร็จก่อนวัน ต. – 10

4.5.2.1     ใช้แบบของบัญชีเรียกพล (ตพ.8)    โดยให้แก้หัวบัญชีจาก บัญชีเรียกพล เป็น บัญชีส่งพล

4.5.2.2     ใช้เป็นหลักฐานในการส่งพล    ให้หน่วยรับพล

4.5.3        บัญชีรับพลและบัญชีส่งพล    ตามผนวก ก.     ตัวอย่าง  แบบบัญชีและเอกสารการเตรียมพล

4.6     การเตรียมการทางธุรการอื่น ๆ

4.6.1        เตรียมสถานที่อันประกอบด้วย

4.6.1.1     ที่รวมพล    เป็นสถานที่กว้างขวาง  เพียงพอกับจำนวนกำลังพลสำรองที่ถูกเรียกพล ให้มีเสาธงเพื่อทำพิธีเชิญธงชาติในวันเปิดการดำเนินกรรมวิธีรับพล  พร้อมทั้งที่พักกำลังพลและเครื่องขยายเสียงด้วย

4.6.1.2     สถานที่ดำเนินกรรมวิธีรับพลรวมทั้งอุปกรณ์ในการดำเนินกรรมวิธี

4.6.1.3     อาคารพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ ประจำอาคาร  เช่น  ห้องอบรม , โรงอาหาร , สถานที่ฝึกอบรม , เครื่องช่วยฝึก ฯลฯ

4.6.1.4     สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  สำหรับกำลังพลสำรอง ที่ถูกเรียกพล

4.6.1.5     ป้ายต้อนรับ , ป้ายคำขวัญ  ฯลฯ

4.6.1.6     สถานที่ส่งพล

4.6.2        ดำเนินงานในเรื่องการส่งกำลังบำรุง

4.6.3        การเตรียมการทางธุรการดังกล่าวให้แล้วเสร็จก่อนวัน ต.

4.6.4        ตัวอย่างการจัดสถานที่รวมพล  และสถานที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล  ตามผนวก ข.

4.7     เจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล

4.7.1        ให้หน่วยเรียกพล  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล ส่งพล ให้เพียงพอกับจำนวนกำลังพลสำรองที่มารายงานตัว   โดยมีเกณฑ์พิจารณา คือ  เจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล  จำนวน  1  ชุด  สามารถดำเนินกรรมวิธีต่อกำลังพลสำรอง   จำนวน 300 นาย  แล้วเสร็จภายใน  2  ชั่วโมง

4.7.2        เจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล  1  ชุด     ควรมี  จำนวนอย่างน้อย  22  นาย  ประกอบด้วย

4.7.2.1  หัวหน้าชุดยศ   พ.จำนวน  1  นาย

4.7.2.2  เจ้าหน้าที่แนะนำ      นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน  1  นาย  และนายทหารประทวน  จำนวน  1  นาย

4.7.2.3  เจ้าหน้าที่รับรายงาน นายทหารสัญญาบัตร จำนวน  1  นาย  และนายทหารประทวน  จำนวน  5  นาย

4.7.2.4  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทาง  นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน  1  นาย  และนายทหารประทวน  จำนวน  1  นาย

4.7.2.5  เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย    นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน  1  นาย (นายแพทย์ปริญญาและนายทหารประทวน  จำนวน  2  นาย

4.7.2.6  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    ขนาดเครื่องแต่งกาย  นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน  1  นาย  และนายทหารประทวน  จำนวน  4  นาย

4.7.2.7  เจ้าหน้าที่ส่งพล        นายทหารสัญญาบัตร  จำนวน  1  นาย  และนายทหารประทวน  จำนวน  2  นาย

4.7.3        หน้าที่ของหัวหน้าชุดเจ้าหน้าที่ดำเนินกรรมวิธี

4.7.3.1  ประสานงาน     กำกับดูแลการดำเนินกรรมวิธีรับพล  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  และแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

4.7.3.2  แก้ปัญหาในการดำเนินกรรมวิธีรับพลที่อาจเกิดขึ้น  เช่น  กำลังพลสำรองมิได้นำหลักฐานต่าง ๆ มาด้วย , กำลังพลสำรองได้รับการผ่อนผันการเรียกพล ฯลฯ

4.7.4        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่แนะนำ

4.7.4.1  แนะนำการปฏิบัติ ในการดำเนินกรรมวิธีทุกขั้นตอนให้กำลังพลสำรองทราบ

4.7.4.2  จัดให้กำลังพลสำรอง ผ่านเข้ารับการดำเนินกรรมวิธีให้ถูกต้องตามสายที่กำหนด และให้มีจำนวนพอเหมาะกับเจ้าหน้าที่แต่ละโต๊ะ

4.7.4.3  ควบคุมกำลังพลสำรอง  ณ  ที่พักคอย

4.7.5        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่รับรายงาน

4.7.5.1  ตรวจสอบผู้ถูกเรียก   ให้ตรงกับบัญชีรับพล

4.7.5.2  บันทึกข้อมูล  ของกำลังพลสำรองให้ถูกต้องตามความเป็นจริง  โดยจัดทำ  2  ชุด  เก็บไว้ที่หน่วยเรียกพล  1  ชุด    เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำ  ตพ.21  และ ตพ.22  และ ตพ.23  และส่งให้หน่วยรับพล  1  ชุด   เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับการบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง

4.7.5.3  ประทับตรารับรายงาน (ตพ.24)    และเซ็นชื่อกำกับในหมายเรียกพล หรือคำสั่งเรียกพล  แล้วส่งคืนให้กำลังพลสำรอง        เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอยกเว้นค่าโดยสารยานพาหนะของรัฐบาลและ/หรือรัฐวิสาหกิจในเที่ยวกลับ

4.7.5.4  เรียกเก็บ       สมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1  และหนังสือสำคัญ  (สด.8  หรือใบสำคัญทหารกองเกิน     และใบสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 2 (สด.9)  เพื่อประทับตราบันทึกเพิ่มเติม  (ตพ.25)      ลงในด้านหลังของปกหน้า  กรอกข้อความให้ครบ  แล้วส่งคืนในวันดำเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล     ในกรณีที่ผู้ถูกเรียกพลมิได้นำหลักฐานดังกล่าวติดตัวมาด้วย  ก็ให้ประทับตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.25)  ไว้ด้านหลังของหมายเรียกหรือใบรับรองของนายอำเภอ และถ้ากำลังพลสำรองทำหลักฐานซึ่งประทับตราบันทึกเพิ่มเติม (ตพ.25)  สูญหาย  ก็ให้แจ้งต่อสัสดีอำเภอ     เพื่อสัสดีอำเภอจะได้แจ้งต่อพนักงานสอบสวนให้ทำการสอบสวนและรายงานตามการบังคับบัญชา  พร้อมทั้งส่งหลักฐานฉบับทดแทนใหม่ไปยัง  จทบ. เพื่อกำหนดหน้าที่ใน  ตพ.25  ให้

4.7.5.5  ตัวอย่าง   บันทึกข้อมูลกำลังพลสำรองที่ถูกเรียกพล , ตรารับรายงาน (ตพ.24)   ตราบันทึกเพิ่มเติม  (ตพ.25) , หนังสือรับรองของนายอำเภอตามผนวก  ก.

4.7.6        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินทาง

4.7.6.1  ตรวจสอบประเภท และความสะดวกในการเดินทางของกำลังพลสำรอง  เพื่อบันทึกในบัญชีรับพล

4.7.6.2  เก็บบัตรโดยสารยานพาหนะส่วนที่  1    กับบัตรโดยสารยานพาหนะที่กำลังพลสำรองไม่ได้ใช้

4.7.7        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย

4.7.7.1  ตรวจร่างกายของกำลังพลสำรองที่ถูกเรียกพลแล้วบันทึกผลไว้ในบัญชีรับพล

4.7.7.2  กำลังพลสำรองผู้ใด ซึ่งจะต้องการตรวจร่างกายอย่างละเอียด  ให้คัดรายชื่อไว้ตรวจในภายหลัง หรือมอบให้คณะแพทย์ที่จัดเตรียมไว้เป็นกรณีพิเศษทำการตรวจ  ทั้งนี้  เพื่อมิให้การดำเนินกรรมวิธีต้องหยุดชะงัก

4.7.7.3  กำลังพลสำรองผู้ใดพิการทุพพลภาพหรือมีโรคซึ่งไม่สามารถรับราชการทหารได้   ก็ให้ดำเนินการปลดพ้นราชการทหาร          โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา  ซึ่งประกอบด้วยกรรมการ   3  ฝ่าย  คือ  ผบ.หน่วยเรียกพล  , ผบ.หน่วยรับพล  และนายแพทย์ผู้ทำการตรวจ

4.7.8        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย

4.7.8.1  วัด หรือทดลองขนาดเครื่องแต่งกายสำหรับกำลังพลสำรองที่ถูกเรียกพล และบันทึกสำหรับหาสถิติในบัญชีเรียกพล (ตพ.8)     เพื่อใช้เป็นหลักฐานการจ่ายเครื่องแต่งกายต่อไป

4.7.8.2  ถ้ามีการจ่ายเครื่องแต่งกายให้แก่     กำลังพลสำรองที่ถูกเรียกพล ก็ให้เตรียมบัตรบันทึกขนาดเครื่องแต่งกาย (ตพ.26)   โดยลงรายงานให้ถูกต้อง  และมอบให้แก่กำลังพลสำรอง     เพื่อนำไปแสดงในการรับเครื่องแต่งกายจากหน่วยจ่ายเครื่องแต่งกายตามที่กำหนด

4.7.8.3  ตัวอย่าง     บัตรบันทึกขนาดเครื่องแต่งกาย (ตพ.26)  ตามผนวก  ก.

4.7.9        หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่งพล

4.7.9.1  บันทึกรายละเอียดในการดำเนินกรรมวิธีรับพล  ทุกขั้นตอนของกำลังพลสำรอง ลงในบัญชีส่งพล

4.7.9.2  ควบคุมกำลังพลสำรองที่ผ่านการดำเนินกรรมวิธีแล้ว  ณ  บริเวณที่ส่งพล

4.7.9.3  ส่งกำลังพลสำรองที่ผ่านการดำเนินกรรมวิธี  พร้อมทั้งบัญชีส่งพลให้แก่เจ้าหน้าที่ที่รับพล  โดยลงนามรับ- ส่ง    ให้เรียบร้อย 

 

5.การเตรียมการของหน่วยรับพล

                   ให้หน่วยรับพลเตรียมการฝึกอบรมกำลังพลสำรอง     โดยแยกเป็นงานของเจ้าหน้าที่สายต่าง ๆ ดังนี้.-

5.1  เจ้าหน้าที่กำลังพล

5.1.1        จัดทำบัญชีบรรจุกำลังให้แล้วเสร็จก่อนวัน   ต. - 

5.1.1.1  บรรจุเจ้าหน้าที่โครงให้เต็มตาม  อจย.

5.1.1.2  ส่งบัญชีตำแหน่งขาด   ( ทบ.100 - 103 ) ไปยังหน่วยเรียกพล    เพื่อขอรายชื่อและรายละเอียดของกำลังพลสำรอง    เพื่อนำไปบรรจุในบัญชีบรรจุกำลัง

5.1.2        เตรียมการในเรื่องสวัสดิการ , ขวัญ , ระเบียบ , ข้อบังคับ , คำสั่ง ฯลฯ

5.1.3        เตรียมการในการรับพล      ตลอดจนการดำเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล

5.1.4        เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่ที่หน่วยกำหนดขึ้น

 


5.2  เจ้าหน้าที่การข่าว

5.2.1        เตรียมวางมาตรการการข่าวกรอง    และการต่อต้านข่าวกรองของหน่วย

5.2.2        เตรียมการตรวจสอบประวัติขั้นต้น   ของกำลังพลสำรองและการจัดทำประวัติบุคคล

5.2.3        เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกำหนดขึ้น

5.3  เจ้าหน้าที่ยุทธการและการฝึก

5.3.1        เตรียมการในเรื่องเจ้าหน้าที่โครง และ/หรือ  เจ้าหน้าที่ครูฝึกให้พร้อม  โดยทำการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ดังกล่าว      เพื่อให้มีความรู้ความสามารถที่จะฝึกอบรมกำลังพลสำรองได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5.3.2        เตรียมอาวุธยุทโธปกรณ์  เครื่องช่วยฝึกต่าง

5.3.3        เตรียมคำสั่งการฝึก    ตารางกำหนดการฝึก    คู่มือ และหลักฐานการฝึกสอน และสมุดบันทึกการตรวจการฝึกสำหรับเจ้าหน้าที่ครูฝึก

5.3.4        แจกจ่ายคู่มือ  และหลักฐานการฝึก   ให้แก่หน่วยที่เกี่ยวข้องและกำลังพลสำรองที่เข้ารับการฝึก

5.3.5        เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกำหนดขึ้น

 

5.4  เจ้าหน้าที่ส่งกำลังบำรุง

5.4.1        เตรียมการทางด้าน  เอกสาร , หลักฐาน , บัญชีคุม , การเบิกรับ , เก็บรักษา , แจกจ่าย , และจำหน่าย  สป. ต่าง ๆ

5.4.2        เตรียมสถานที่   อาคาร   และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ สำหรับกำลังพลสำรอง

5.4.3        เตรียมการในเรื่องการเลี้ยงดูกำลังพลสำรอง

5.4.4        เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกำหนด

5.5  เจ้าหน้าที่กิจการพลเรือน

5.5.1        เตรียมการในเรื่องการประชาสัมพันธ์ทุกขั้นตอนของการเรียกพล

5.5.2        เตรียมการในเรื่องการปฏิบัติการกิจการพลเรือน

5.5.3        เตรียมงานอื่น ๆ ตามที่หน่วยกำหนด

 

5.6  เจ้าหน้าที่สายงานอื่น ๆ      คงดำเนินงานไปตามหน้าที่ หรือตามที่หน่วยมอบหมายให้