1.ขั้นการปฏิบัติหลังการเรียกพล.-

1.1    การติดตามผลการดำเนินการต่อกำลังพลสำรองที่ขาดการเรียกพล   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม  โดยแยกรายงานเป็น 2 ส่วน คือ

1.1.1  รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพลหรือการระดมพล

1.1.2  รายงานผลการฝึกอบรม

1.2    การรายงานการใช้จ่ายงบประมาณงานเตรียมพล

1.3    การปรับบัญชีบรรจุกำลัง

1.4    การแก้ไขบัญชีทหารกองหนุน

                       

2.งานของหน่วยวางแผนการเรียกพล

2.1    จัดตั้งคณะกรรมการ    เพื่อทำการประเมินค่า    และรายงานผลการเตรียมพลต่อ  ผบ.ทบ.  จนถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

2.1.1  รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพล หรือการระดมพลถึง  ทบ.   และ   บก. ทหารสูงสุด   ภายใน 30 วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยเรียกพล และกรรมการควบคุมการปฏิบัติการเรียกพล  หากมีการเรียกพลหรือระดมพลให้  บก.ทหารสูงสุด , ทร. หรือ ทอ. ก็ให้แจ้งผลการดำเนินการต่อ บก.ทหารสูงสุด  ทร. หรือ  ทอ. ภายใน  15  วัน   นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยเรียกพลแล้วเช่นกัน

2.1.2  รายงานผลการฝึกอบรมถึง   ทบ.  และ  บก. ทหารสูงสุด  ภายใน  30  วัน     นับตั้งแต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยรับพลและกรรมการควบคุมการฝึกอบรม

2.2    ประสานงาน  และกำกับดูแลการดำเนินการต่อกำลังพลสำรอง   ที่ขาดการเรียกพล  เพื่อให้สามารถดำเนินคดีตามกฎหมายโดยด่วน

2.3    จัดเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบบัญชีบรรจุกำลัง      บัญชีทหารกองหนุนและการดำเนินการต่อกำลังพลสำรองที่ขาดการเรียกพล  ณ  หน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

3.งานของหน่วยเรียกพล

3.1    ติดตามผลการดำเนินการต่อกำลังพลสำรองที่ขาดการเรียก เพื่อให้สามารถดำเนินคดี  ตามกฎหมายจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

3.2    รายงานผลการปฏิบัติการเรียกพล    หรือการระดมพลตามสายการบังคับบัญชาถึง  ทบ.    ภายใน  15  วัน    หลักจากวันกำหนดให้รายงานตัว    โดยใช้แบบรายงาน (ตพ.20)

3.3     รายงานการใช้จ่ายงบประมาณงานเรียกพล  โดยใช้แบบฟอร์มตามผนวก  ก. ถึง ทบ. ภายใน  30  วัน  หลังจากวันปลดปล่อยกำลังพลสำรอง

3.4    ปรับบัญชีบรรจุกำลังให้ทันสมัย    โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำบัญชีบรรจุกำลังฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน

3.5    แก้ไขบัญชีทหารกองหนุน  (ตพ.2 และ ตพ.3)   ให้ถูกต้องสมบูรณ์  โดยใช้ผลจากการตรวจสอบสภาพและการดำเนินกรรมวิธีรับผล เป็นข้อมูลในการแก้ไข  รายการใดที่แก้ไขในทันทีไม่ได้  เช่น   ภูมิลำเนาทหาร  ก็แจ้งให้กำลังพลสำรองผู้นั้นดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย    และให้เก็บบัญชีเรียกพล , บัญชีรับพล   กับบัญชีบรรจุกำลังไว้ด้วยกันเพื่อประโยชน์ในการเรียกพลครั้งต่อไป

 

4.งานของหน่วยรับพล

4.1    รายงานผลการฝึกอบรมตามสายการบังคับบัญชาถึง  ทบ. ภายใน  30  วัน  หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอบรม  โดยให้มีรายละเอียดต่าง ๆ  ตามที่  ทบ. กำหนด

4.2    รายงานการใช้จ่ายงบประมาณงานเรียกพล โดยใช้แบบฟอร์ม ตามผนวก  ก.  ถึง ทบ. ภายใน  30  วัน  หลังจากวันปลดปล่อยกำลังพลสำรอง

4.3    ปรับบัญชีบรรจุกำลังให้ทันสมัย    โดยปฏิบัติตามคำแนะนำในการทำบัญชีบรรจุกำลัง  ฉบับมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน