1.ขั้นการปลดปล่อยพล เริ่มปฏิบัติจากพิธีปิดการฝึกจนกระทั่งปล่อยตัวกำลังพลสำรองกลับภูมิลำเนา ในขั้นการปลดปล่อยพล  มี  2

1.1         กรรมวิธีปลดปล่อยพล    ปกติให้กระทำ ณ หน่วยรับพลก่อนวันปล่อยตัว  1  วัน

1.2         การปล่อยตัว     ให้กระทำ   ณ   หน่วยเรียกพลในวันที่กำหนดไม่เกินเวลา 1700

 

2.งานของหน่วยวางแผนการเรียกพล

2.1   ควบคุม กำกับดูแล   และ/หรือประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติไปตามระเบียบและนโยบายที่กำหนด

2.2   จัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพล ไปสังเกตการณ์การปฏิบัติหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง   เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการ  และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการเรียกพลในครั้งต่อไป

                  

3.งานของหน่วยเรียกพล

3.1   การเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ให้ดำเนินการดังนี้.-

3.1.1   หนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหาร และการเบิกจ่ายเงิน (ตพ.21) หรือหนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง  (ตพ.22)

3.1.2   มอบใบประกาศเกียรติคุณ (ตพ.23) แก่กำลังพลสำรองทุกนาย

3.1.3   จ่ายสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่ 1    หรือใบสำคัญทหารกองเกิน  หรือใบสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่ 2     ซึ่งได้กำหนดหน้าที่         โดยใช้แบบฟอร์มบันทึก (ตพ.25)  เรียบร้อยแล้ว  คืนแก่กำลังพลสำรอง

3.1.4   จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายในเที่ยวกลับภูมิลำเนา แก่กำลังพลสำรองตามอัตราที่กำหนด

3.1.5   จ่ายค่าที่พักตามอัตราที่กำหนดให้แก่กำลังพลสำรอง ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางมาก่อนกำหนดวันรายงานตัว      ทั้งนี้     ให้จ่ายค่าเช่าที่พักไม่เกิน  3  คืน  โดยพิจารณาถึงระยะทางจากภูมิลำเนาทหารถึงสถานที่รายงานตัว   ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด  โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

3.1.6   มอบสิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ ที่ทางราชการมอบให้เป็นพิเศษแก่กำลังพลสำรอง

3.1.7   ปล่อยตัวกลับภูมิลำเนาไม่เกินเวลา 1700

3.2   การเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร และการเตรียมพลประเภทอื่น ๆ จัดเจ้าหน้าที่ไปดำเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล    ณ  หน่วยรับพล โดยประสานการปฏิบัติกับหน่วยรับพล และมีหน้าที่ ดังนี้.-

3.2.1   มอบหนังสือรับรองการปฏิบัติราชการทหาร และการเบิกจ่ายเงิน (ตพ.21)  หนังสือขอความร่วมมือในการจ่ายเงินเดือนหรือค่าจ้าง (ตพ.22)

3.2.2   จ่ายสมุดประจำตัวทหารกองหนุนประเภทที่  1   หรือใบสำคัญทหารกองเกิน    หรือใบสำคัญทหารกองหนุนประเภทที่  2      ซึ่งได้กำหนดหน้าที่โดยใช้แบบฟอร์มบันทึก (ตพ.25)  เรียบร้อยแล้ว  คืนแก่กำลังพลสำรอง

3.2.3   จ่ายเงินตอบแทน  ให้แก่กำลังพลสำรองที่มีสิทธิจะได้รับตามอัตราที่กำหนด

3.2.4   จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่าย ในเที่ยวกลับภูมิลำเนาแก่กำลังพลสำรองตามอัตราที่กำหนด

3.2.5   จ่ายค่าเช่าที่พักตามอัตราที่กำหนดให้แก่กำลังพลสำรอง ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางมาก่อนกำหนดวันรายงานตัว        ทั้งนี้     ให้จ่ายค่าเช่าที่พักไม่เกิน ๓ คืน  โดยพิจารณาถึงระยะทางจากภูมิลำเนาทหารถึงสถานที่รายงานตัว   ซึ่งเป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนด  โดยได้ตกลงกับกระทรวงการคลัง

3.2.6   ควบคุมการเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรอง กลับมายังหน่วยเรียกพล และปล่อยกำลังพลสำรองกลับภูมิลำเนา ไม่เกินเวลา 1700  ของวันที่กำหนด

                  

4.งานของหน่วยรับพล ดำเนินกรรมวิธีปลดปล่อยพล  โดยประสานกับหน่วยเรียกพล ดังนี้.-

4.1   พิธีเลื่อนยศให้แก่กำลังพลสำรองที่มีสิทธิ โดยปฏิบัติตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม และคำสั่งกองทัพบกที่กำหนด

4.2   มอบใบประกาศเกียรติคุณ  (ตพ.23)   แก่กำลังพลสำรองทุกนาย

4.3   จ่ายค่าเลี้ยงดูที่เหลือคืนแก่กำลังพลสำรอง

4.4   มอบสิ่งของหรือเอกสารต่าง ๆ    ที่ทางราชการมอบให้เป็นพิเศษแก่กำลังพลสำรอง

4.5   เรียกเก็บสิ่งอุปกรณ์และเครื่องนอน

4.6   งานเลี้ยงรื่นเริง

4.7   ประสานการปฏิบัติกับนายสถานีรถไฟรถยนต์หรือหน่วยขนส่งอื่น ๆ  เพื่อทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองกลับไปยังหน่วยเรียกพล