1. ขั้นการปฏิบัติการเรียกพล

เริ่มปฏิบัติตั้งแต่ วัน  ต.   ถึงวันที่กำลังพลสำรอง มารายงานตัว  ณ สถานที่ และวัน เวลา ตามที่กำหนด  ปกติ  วัน ต. + 20

 

2. งานของหน่วยวางแผนการเรียกพล 

2.1 ควบคุมกำกับดูแล  และ/หรือประสานงานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติไปตามระเบียบและนโยบายที่กำหนด

2.2 กิจกรรมการควบคุมการปฏิบัติการเรียกพลไปปฏิบัติหน้าที่  ณ หน่วยเรียกพล       โดยมีหน้าที่ประสานงาน     กำกับดูแลหน่วยเรียกพล     ให้ปฏิบัติตามแผนการเรียกพล

2.3 จัดเจ้าหน้าที่วางแผนการเรียกพลไปสังเกตุการณ์การปฏิบัติของหน่วยเรียกพลต่าง ๆ    เพื่อให้ทราบผลการดำเนินการ และปัญหาข้อขัดข้องของหน่วยเพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการเรียกพลในครั้งต่อไป

 

3. งานของหน่วยเรียกพล 

งานของหน่วยเรียกพลในขั้นของการปฏิบัติการเรียกพล       มีงานใหญ่ ๆ  3  งาน คือ  งานดำเนินการเรียกพล  , งานดำเนินกรรมวิธีเรียกพล  และงานธุรการอื่น ๆ

3.1 งานดำเนินการเรียกพล   

 3.1.1 การเรียกพลโดยวิธีประกาศเรียกพล  และวิธีออกหมายเรียกพล

 3.1.1.1 วัน  ต.    ให้หน่วยเรียกพลดำเนินการส่งเอกสารการเรียกพลที่ได้เตรียมไว้แล้วตามข้อ ๑๕ และ ๑๖ พร้อมทั้งหนังสือนำส่งเอกสารไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้องโดยทันที

 3.1.1.2 วัน ต. + 1 ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการแยกเอกสารการเรียกพล  ส่งต่อไปให้นายอำเภอที่เกี่ยวข้อง เพื่อแจกจ่ายไปยังกำนันหรือนายกเทศมนตรี

 3.1.1.3 วัน ต. + 2 ถึง วัน ต. + 3 กำนัน/นายกเทศมนตรี   แจกจ่ายเอกสารการเรียกพล แจกจ่ายเอกสารการเรียกพลไปถึงตัวกำลังพลสำรอง  โดยให้กำลังพลสำรองลงลายมือชื่อรับหมายเรียกพลหรือรับทราบประกาศเรียกพล  ในบัญชีเรียกพล (ตพ.8)

 3.1.1.4 วัน ต. + 4 กำนัน/นายกเทศมนตรี    ส่งเอกสารการเรียกพล  โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ   ไปยังภูมิลำเนาของกำลังพลสำรอง ซึ่งกำนัน/นายกเทศมนตรี  ไม่สามารถส่งเอกสารการเรียกพลตาม ข้อ  3.1.1.3 ได้

 3.1.1.5 เจ้าหน้าที่สายสัสดี  ในเขตพื้นที่รับผิดชอบในการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องที่     ในเรื่องการส่งเอกสารการเรียกพลเพื่อให้ได้ผลสมบูรณ์ที่สุด

 3.1.2 การเรียกพลโดยวิธีออกคำสั่งเรียกพลนั้น  ให้หน่วยเรียกพลส่งเอกสารการเรียกพล     ไปยังกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  ทั้งนี้ให้ดำเนินการภายในวัน  ต.  ถึง  วัน  ต. +

3.2 งานดำเนินกรรมวิธี 

 3.2.1 วันดำเนินกรรมวิธีรับพลของหน่วยเรียกพล      ตามปกติกำหนดให้เป็นวัน ต. +  20 ทั้งนี้  เพื่อให้มีผลบังคับตามกฎหมาย    ในการส่งเอกสารการเรียกพลตามข้อ 3.1

 3.2.2 การดำเนินกรรมวิธีรับพลของหน่วยเรียกพล  ให้เริ่มเวลา 0900 และให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชม. แต่ ผบ.หน่วยเรียกพลอาจเปลี่ยนแปลงเวลาได้ตามความเหมาะสม  ซึ่งขั้นตอนการดำเนินกรรมวิธีรับพล  มีดังนี้

 3.2.2.1 เวลา 0900 - 0930 พิธีเคารพธงชาติ  ผบ.หน่วยเรียกพล  กล่าวต้อนรับ และให้โอวาทแก่กำลังพลสำรอง

 3.2.2.2 เวลา 0930 - 1130 การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินกรรมวิธีรับพล     ซึ่งประกอบด้วย   หัวหน้าชุด , เจ้าหน้าที่แนะนำ , เจ้าหน้าที่รับรายงาน , เจ้าหน้าที่ตรวจร่างกาย ,   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดเครื่องแต่งกาย และเจ้าหน้าที่ส่งพล

 3.2.2.3 การดำเนินกรรมวิธี   ตามข้อ 3.2.2.2 สำหรับกำลังพลสำรอง ประเภทนายทหารสัญญาบัตร  ควรแยกดำเนินการ

 3.2.2.4 สำหรับการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ  เมื่อหน่วยเรียกพล  ได้ดำเนินกรรมวิธีรับพลเสร็จเรียบร้อยแล้ว        ให้ดำเนินการอบรมกำลังพลสำรองและปลดปล่อยพลกลับภูมิลำเนาไม่เกินเวลา 1700

3.3 งานธุรการอื่น ๆ

 3.3.1 จัดยานพาหนะไปรับกำลังพลสำรอง     ที่เดินทางมารายงานตัวโดยไปรับ  ณ  สถานีรถไฟ , สถานีรถยนต์โดยสาร ฯลฯ และนำไปส่งยังสถานที่รวมพล  ทั้งนี้  ให้ทำการประชาสัมพันธ์   เพื่อให้กำลังพลสำรองที่จะโดยสารยานพาหนะทราบ  เช่น   การติดป้ายประกาศข้างยานพาหนะ  ประสานกับนายสถานีดังกล่าว เพื่อประกาศให้กำลังพลสำรองที่โดยสารมากับรถไฟ , รถยนต์ ทราบ ฯลฯ

 3.3.2 รับรองแขกที่เชิญมาร่วมในพิธีต้อนรับกำลังพลสำรอง

 3.3.3 จ่ายเครื่องแต่งกายให้กำลังพลสำรองตามที่กำหนดไว้ในแผน

 3.3.4 เลี้ยงดูกำลังพลสำรองในวันรานงานตัว

 3.3.5 จ่ายเงินค่าเลี้ยงดูที่เหลือคืนให้กับกำลังพลสำรอง

 3.3.6 จ่ายค่าพาหนะเหมาจ่ายในเที่ยวมารายงานตัว  ให้กำลังพลสำรองตามอัตราที่กำหนด

 3.3.7 ประสานการปฏิบัติกับนายสถานีรถไฟ , รถยนต์โดยสาร หรือหน่วยขนส่งอื่น ๆ  เพื่อทำการเคลื่อนย้ายกำลังพลสำรองไปยังหน่วยรับพล

 3.3.8 การปลดพ้นราชการทหารสำหรับกำลังพลสำรองที่พิการทุพพลภาพ     หรือมีโรคซึ่งไม่สามารถจะรับราชการทหารได้ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 46 (พ.ศ.2518)  ออกตามความในพระราชบัญญัติรับราชการทหาร  พ.ศ.2497  ให้ดำเนินการปลดพ้นราชการทหารได้  ทั้งนี้ ให้อยู่ในความพิจารณาของคณะกรรมการ    ซึ่งประกอบด้วย  ผบ.หน่วยเรียกพล , ผบ.หน่วยรับพล  และนายทหารสัญญาบัตร       ซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ส่วนกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตร  ให้รายงานมายัง ทบ. ภายใน  15 วัน      หลังจากเสร็จสิ้นการฝึก

4. งานของหน่วยรับพล 

4.1 จัดเจ้าหน้าที่ซึ่งประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน   ไปรับกำลังพลสำรอง   ณ  หน่วยเรียกพล     ในวันดำเนินกรรมวิธีรับพลและควบคุมการเคลื่อนย้ายมายังหน่วย

4.2 การดำเนินกรรมวิธีรับพลของหน่วยรับพล

 4.2.1 แยกบรรจุเข้าหน่วยรองตามบัญชีบรรจุกำลัง

 4.2.2 จ่ายเครื่องแต่งกาย  เครื่องนอน และอื่น ๆ

 4.2.3 จัดระเบียบภายในเรือนโรง

 4.2.4 แนะนำให้รู้จักสถานที่

 4.2.5 จัดทำประวัติบุคคล