ทำเนียบกำลังพล

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13

พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ

หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13

พ.ท.ล้วน  พุทธวงศ์ พ.ต.สำราญ นุชประคอง
สัสดี มทบ.13 น.เตรียมพล

 

เสมียนและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13

จ.ส.อ.ชูวุฒิ  บุญญานุสนธิ์
จ.ส.ท.วสันต์  สิงห์สูง จ.ส.ท.สำเร็จ เข็มเพชร์ ส.อ.สุทธิศักดิ์ สุราเลิศ ส.ต.เนรมิต คงดั่น
จ.ส.ต.นิสันต์  มาพิทักษ์ ส.ต.เพียงสิงห์ เฉลิมรัตน์ ส.ท.โอทิชา สุภาพพรหม น.ส.อรกวี มีศรี
ส.ท.อธิศธนินทร์ สุรธนสมบัติกุล นางเลิศอนงค์ กลิ่นกาหลง ส.ต.ชวลิต แก้วสาร