การตรวจโรคทหารกองเกินก่อนการตรวจเลือกฯ

ทหารกองเกินซึ่งอยู่ในกำหนกเรียกมาเข้ารับการตรวจเลือกฯ ในเดือนเมษายน ของแต่ละปี ผู้ใดเห็นว่าตนเองมีโรคหรือสภาพร่างกาย หรือสภาพจิตใจที่ไม่สามารถรับราชการทหารได้ ให้เข้ารับการตรวจโรคก่อนการตรวจเลือก (เกณฑ์ทหาร) ได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ทั้ง 19 แห่งทั่วประเทศ กำหนดห้วงการตรวจตั้งแต่ เดือน 1 ต.ค. - 20 ก.พ. เมื่อพ้นห้วงเวลาที่กำหนด จะไม่ดำเนินการตรวจโรคฯ ให้ หากมีปัญหาข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 1. กองการสัสดี หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เลขที่ 2 ถนนเจริญกรุง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 หมายเลขโทรศัพท์ 0 - 2223 - 3259
 2. สำนักงานสัสดีกรุงเทพ/สำนักงานสัสดีจังหวัดทุกจังหวัด
 3. หน่วยสัสดีเขต/หน่วยสัสดีอำเภอทุกอำเภอ
 4. เว็บไซต์ www.sussadee.com

โรงพยาบาลในสังกัด ทบ. จำนวน 19 แห่ง

 1. ส่วนกลาง จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.พระมงกุฎเกล้าฯ (ก.ท.), รพ.อานันทมหิดล (ล.บ.), รพ.ค่ายธนะรัชต์ (ศร.ป.ข.), รพ.รร.จปร. (น.ย.)
 2. ทภ.1 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายจักรพงษ์ (ป.จ.), รพ.ค่ายสุรสีห์ (ก.จ.), รพ.ค่ายอดิศร (ส.บ.), รพ.ค่ายนวมินทราชินี (ช.บ.)
 3. ทภ.2 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายสุรนารี (น.ม.), รพ.ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ (อ.บ.), รพ.ค่ายประจักษ์ศิลปาคม (อ.ด.), รพ.ค่ายวีรวัฒน์โยธิน (ส.ร.)
 4. ทภ.3 จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (พ.ล.), รพ.ค่ายจิรประวัติ (น.ว.), รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี (ล.ป.), รพ.ค่ายกาวิละ (ช.ม.)
 5. ทภ.4 จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ รพ.ค่ายวชิราวุธ (น.ศ.), รพ.ค่ายเสนาณรงค์ (ส.ข.)

เงื่อนไข

 1. หลักฐานต้องนำไปแสดงในการตรวจโรค ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน, ใบสำคัญ (แบบ สด.9), หมายเรียกฯ (แบบ สด.35)
 2. ทหารกองเกินต้องออกค่าใช้จ่ายในการตรวจโรคเอง
 3. ให้นำใบสำคัญความเห็นแพทย์ ไปแสดงต่อคณะกรรมการตรวจเลือกในวันตรวจเลือก
 4. คณะกรรมการตรวจเลือกฯ จะพิจารณาหลักฐานใบสำคัญความเห็นแพทย์ ที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อทหารกองเกินที่เข้ารับการตรวจโรคฯ ซึ่งได้รับรายงานจากกรมแพทย์ทหารบก เท่านั้น
 5. สามารถเข้ารับการตรวจโรคจากโรงพยาบาลที่กำหนดได้ โดยไม่จำกัดภูมิลำเนาทหาร ตามห้วงเวลาที่กำหนด