งานขึ้นทะเบียน(ภาค ๒) หลักฐาน

1.ใบสำคัญ(แบบ สด.๙) ฉบับจริง

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.ทะเบียนกองประจำการ(แบบ สด.๓)

5.ประวัติทหารบก (ทบ.๑๐๐-๐๗๕)

6.สำเนาคำสั่งแต่งตั้งยศ

7.สำเนาคำสั่งบรรจุครั้งแรก

8.หนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะสอบได้วิชาทหาร

9.หนังสือสำคัญ(แบบ สด.๘)

10.บัญชีรายชื่อขอนำตัวขึ้นทะเบียนและนำปลด(แบบ สด๔๒) จำนวน ๔ ฉบับ