โครงการจัดตั้งชมรมทหารกองหนุนจังหวัดชัยนาท

 

ชื่อโครงการ ชมรมทหารกองหนุนจังหวัดชัยนาท

ความมุ่งหมาย

ทหารกองหนุน ซึ่่งเมื่อปลดประจำการไปแล้วได้เข้าไปอยู่ในพื้นที่ชุมชนจังหวัด อำเภอ ที่สามารถเป็นแกนนำมวลชนในพื้นที่ เข้าร่วมเสริมสร้างกิจกรรมในด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การแมืองและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทหารกองหนุนเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนและปลูกฝังอุดมการณ์ในด้านต่างๆ มาเป็นอย่างดี สามารถนำมารวมกลุ่มจัดตั้งชมรม/สมาคม เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมส่วนรวมจนถึงระดับชาติ

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการปลูกฝังอุดมการณ์ในด้านความมั่นคง เกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 2. ปลูกฝังอุดมการณ์ทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
 3. เสริมสร้างความรัก สามัคคี ให้เกิดขึ้นกับทหารกองหนุนกับประชาชนในพื้นที่
 4. เป็นแกนนำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติ
 5. ช่วยเหลือสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์กับทหารกองหนุนและครอบครัว ชุมชน

 

ประเภทของสมาชิก

 1. หารกองประจำการที่รับราชการในกองประจำการจนครบเวลาตามที่ราชการกำหนด แล้วปลดจากกองประจำการ
 2. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารและครบกำหนดปลดตาม พรบ.รับราชการทหาร
 3. ข้าราชการบำนาญ (ทหารที่เกษียณอายุราชการ)
 4. ทหารผ่านศึก
 5. อดีตทหารอาสา (ทหารพราน)

 

การดำเนินการ

 1. มอบหมายให้สัสดีจังหวัดและสัสดีอำเภอเปิดรับสมัครสมาชิกที่เป็นทหารกองหนุนในพื้นที่
 2. คัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ในระดับต่างๆ
 3. ประชุมครธกรรมการชมรมระดับจังหวัด และสมาชิกชมรม รวมทั้งพบปะสร้างปฏิสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
 4. เชิญชวนสมาชิกชมรม ประชาสัมพันธ์เพื่อจัดหาสมาชิกทหารกองหนุนเพิ่มเติม
 5. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชมรมฯ ระดับจังหวัดซึ่งประกอบด้วย
 • ประธานกรรมการ 1 ท่าน
 • รองประธานกรรมการ 2 ท่าน
 • ที่ปรึกษา 1 ท่าน
 • นายทะเบียน 1 ท่าน
 • ผู้ช่วยนายทะเบียน 1 ท่าน
 • ปฏิคม 1 ท่าน
 • ผู้ช่วยปฏิคม 1 ท่าน
 • ประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน
 • ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ 1 ท่าน
 • เหรัญญิก 1 ท่าน
 • ผู้ช่วยเหรัญญิก 1 ท่าน
 • เลขานุการ 1 ท่าน
 • ผู้ช่วยเลขานุการ 1 ท่าน
 • กรรมการ 6 ท่าน

 

คณะกรรมการชมรมทหารกองหนุนจังหวัดชัยนาท


มีหน้าที่บริหารชมรมทหารกองหนุนจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่ทหารกองหนุน มีความจงรักคักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มพลังมวลชน หรือส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชัยนาทสืบเนื่องตลอดไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

 

จำนวนสมาชิกชมรมทหารกองหนุน
จังหวัดชัยนาท

ประจำเดือน เมษายน 2557

 

 

ภาพกิจกรรมชมรมฯ