หลักเกณฑ์การปรับย้ายข้าราชการสัสดีต่ำกว่าชั้นสัญญบัตร (ของ ทบ.)

 

 • หลักฐาน บันทึกข้อความ กพ.ทบ. ที่ กห 0315/16625 ลง 12 ต.ค. 22 เรื่อง หลักการย้ายข้าราชการสัสดีต่ำกว่าชั้นสัญญาบัตร
 • หลักเกณฑ์
 1. ผู้ที่รับราชการในตำแหน่งนั้นๆ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป ให้ปรับย้ายหมุนเวียนได้ตามความเหมาะสม
 2. ผู้ที่รับราชการในตำแหน่งหรือหลายตำแหน่งภายในจังหวัดเดียวกัน ครบ 5 ปี หรือครบ 2 ปี สำหรับท้องที่กันดาร จะต้องปรับย้ายหมุนเวียน เว้นแต่เจ้าตัวมีความประสงค์ขออยู่ต่อ ซึ่งอยู่ในดุลยพินิจของ มทภ. เป็นกรณีเฉพาะราย
 3. ผู้ปฏิบัติงานบกพร่องหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ครองอยู่ จำเป็นต้องย้ายเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อปรับปรุงตนเอง ให้ปรับย้ายได้โดยมิต้องคำนึงถึงระยะเวลาตามข้อ 1 และข้อ 2
 4. การย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งซึ่่งกันและกัน ทั้งสองฝ่ายต้องรับราชการในตำแหน่งปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และต้องตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร และจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 5. ผู้ขอย้ายกลับภูมิลำเนา หรือกรณีมีความจำเป็นทางครอบครัว ต้องรับราชกานในตำแหน่งปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และจะกระทำได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น
 • การดำเนินการปรับย้าย
 1. การย้ายภายใน มทบ. หรือ จทบ. ขึ้นตรง ทภ. ให้ ผบ.มทบ. หรือ ผบ.จทบ. ขึ้นตรง ทภ. พิจารณาอนุมัติ และลงนามในคำสั่ง แต่ต้องประสานกับ ทภ. ก่อน
 2. การย้ายต่างเขต มทบ. หรือ จทบ. ขึ้นตรง ทภ. (ภายใน ทภ. เดียวกัน) ให้แต่ละหน่วยประสานกันแล้วเสนอหลักฐานให้ ทภ. เพื่อ มทภ. พิจารณาอนุมัติ และลงนามในคำสั่ง
 3. การย้ายต่างเขต ทภ. ให้แต่ละ ทภ. เสนอหลักฐานประสานให้ ทบ. (นสร.) ดำเนินการ

 

บัญชีรายชื่อพื้นที่พิเศษ ซึ่งเป็นที่ห่างไกลทุรกันดาร
(หนังสือ กสด.นสร. ที่ กห 0462.11/2062 ลง 4 ธ.ค. 50)

หมายเหตุ พื้นที่พิเศษสามารถปรับย้ายได้เมื่อรับราชการติดต่อกันครบ 2 ปี ยกเว้นเป็นความประสงค์ของกำลังพลจะขออยู่ต่อ