โครงการจัดตั้งชมรมทหารกองหนุนจังหวัดอ่างทอง

 

ชื่อโครงการ ชมรมทหารกองหนุนจังหวัดอ่างทอง

ความมุ่งหมาย

เนื่ิองจากมวลชนในพื้นที่ย่อมรู้จักชุมชนและปัจจัยต่างๆ ในพื้นที่ที่ส่งผลกระทบทั้งในทางบวกและลบต่อความมั่นคงหรือชุมชนของตน ซึ่งกลุ่มทหารกองหนุน ถือเป็นมวลชนที่มีความเหมาะสมกับการปฏิบัติ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ภายในชุมชน เพื่อนำไปสู่การมีรากฐานความมั่นคงที่สมบูรณ์ เพราะได้รับการปลูกฝังความรู้ความเข้าใจมาเป็นอย่างดี และเป็นมวลชนกลุ่มใหญ่ที่มีอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชน ซึ่งหากสามารถจัดตั้งเป็นกลุ่มหรือชมรมทหารกองหนุนในพื้นที่ได้ ย่อมส่งผลให้งานการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ปัจจุบันงานการเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่อย่างยั่งยืนมีความจำเป็นต้องอาศัยมวลชนในพื้นที่เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อระดมแนวความคิดในการพัฒนาแก้ไขปัญหาภายในชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
 2. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่โดยใช้ทหารกองหนุนเป็นศูนย์กลางในการที่จะเป็นแกนนำหรือร่วมกับมวลชนต่างๆ ในชุมจน บริหารจัดการกิจกรรมภายในชุมชน ภายใต้กรอบตามแนวทางของประชาธิปไตย
 3. เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงานให้กับทหารกองหนุนในพื้นที่กับหน่วยราชการ หรือองค์กรอื่นๆ
 4. เพี่อเป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติ โดการดำรงไว้ซึ่งความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 5. เพื่อเป็นการช่วยเหลือสวัสดิการ หรือการสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ทหารกองหนุน

 

ประเภทของสมาชิก

 1. ทหารกองประจำการที่รับราชการในกองประจำการจนครบเวลาตามที่ราชการกำหนด แล้วปลดจากกองประจำการ
 2. ผู้ที่สำเร็จการฝึกวิชาทหารและครบกำหนดปลดตาม พรบ.รับราชการทหาร
 3. ข้าราชการบำนาญ (ทหารที่เกษียณอายุราชการ)
 4. ทหารผ่านศึก
 5. อดีตทหารอาสา (ทหารพราน)

 

การดำเนินการ

 1. สำรวจและรับสมัคร ทำการสำรวจและตรวจสอบทหารกองหนุนซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีภูมิลำเนาทหารตามทะเบียนราษฎร์หรือภูมิลำเนาทหารในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
 2. คัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ในระดับอำเภอ เพื่อเป็นตัวแทนกลุ่มคณะกรรมการชมรมระดับอำเภอเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการชมรมระดับจังหวัด
 3. ประชุมคณะกรรมการชมรมระดับจังหวัดและสมาชิกชมรม เพื่อร่วมกำหนดรายละเอียดในภารกิจ และวัตถุประสงค์ของชมรมฯ รวมทั้งพบปะและสร้างปฏิสัมพันธ์
 4. เชิญชวนชมรม/สมาคมด้านความมั่นคง ร่วมเป็นพันธมิตร เพื่อประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง
 5. การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชมรมฯ

 

รายนามคณะกรรมการชมรมทหารกองหนุนจังหวัดอ่างทอง

มีหน้าที่บริหารชมรมทหารกองหนุนจังหวัดอ่างทอง เพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่ทหารกองหนุน มีความจงรักคักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จนเป็นที่ยอมรับของกลุ่มพลังมวลชน หรือส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดอ่างทองสืบเนื่องตลอดไป ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป

 

จำนวนสมาชิกชมรมทหารกองหนุนจังหวัดอ่างทอง
ประจำเดือน เมษายน 2557

 

 

ภาพกิจกรรมชมรมฯ