การปรับย้ายกรณีพิเศษ

การปรับย้ายมารับราชการใน กสด.นสร.

 • คุณวุฒิตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ได้รับการพิจารณาปรับย้ายมาดำรงตำแหน่งในอัตราสูงขึ้นได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
 • ได้รับการพิจารณาให้ปรับย้ายออกได้เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งใน กสด.นสร. เมื่อดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความประพฤติเหมาะสม ให้สามารถปรับย้านออก โดยเลือกพื้นที่ ทภ. ที่ต้องการได้ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การปรับย้ายมารับราชการใน กวด.สกศ.รร.กสร.ศสร.
 • มีคุณวุฒิตั้งแต่ระดับบริญญาตรีขึ้นไปในสาขานิติศาสตร์, รัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์
 • ให้ได้รับการพิจารณาปรับย้ายมาดำรงตำแหน่งในอัตราสูงขึ้นได้หากมีคุณสมบัติครบถ้วน
 • ได้รับการพิจารณาให้ปรับย้ายออกได้เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 • กำลังพลที่ดำรงตำแหน่งใน กวด.สกศ.รร.กสร.ศสร. เมื่อดำรงตำแหน่งครบตามที่กำหนด และมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความประพฤติเหมาะสม ให้สามารถปรับย้ายออกโดยเลือกพื้นที่ ทภ. ที่ต้องการได้ หรือตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
การปรับย้ายออกนอกสายงานสัสดี
 • กรณีเป็นความประสงค์ของกำลังพล
 1. ขอปรับย้ายเพื่อไปดำรงตำแหน่งในอัตราสูงขึ้น, เท่าเดิม หรือออกนอกสายงานสัสดี
 2. ขอปรับจ้ายเพื่อไปรับราชกานในหน่วยที่อยู่นอก ทบ.
 3. เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือกระทำความผิด โดยเป็นผู้มีความประพฤติหรือปฏิบัติราชการไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ครองอยู่ อันก่อให้เกิดผลเสียต่อทางราชการ ให้พิจารณาปรับย้ายออกนอกสายงานสัสดี โดยยึดถือหลักเกณฑ์ที่ ทบ. กำหนด
การปรับย้ายก่อนครบวาระในการดำรงตำแหน่ง และการขอดำรงตำแหน่งเดิมเกิน 3 ปี
กรณีที่เป็นประสงค์ของกำลังพล จะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรชี้แจงแสดงเหตุผลถึงความจำเป็นที่ต้องขอปรับย้ายก่อนกำหนด หรือขอดำรงตำแหน่ง ต้องผ่านสายการบังคับบัญชาจนถึงระดับ ทภ. จึงจะนำเข้าพิจารณา ซึ่งความจำเป็นจะต้องเข้าลักษณะดังนี้
 1. ต้องอุปการะเลี้ยงดูบิดา หรือมารดาที่ป่วยหนัก ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
 2. ต้องอุปการะเลี้ยงดูภรรยา หรือบุตรที่ป่วยหนัก ซึ่งไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรือการเจ็บป่วยด้วยโรงเรื้อรัง และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
การปรับย้ายกรณีนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปรับย้ายฯ ของ ทบ. พิจารณาเห็นสมควร