หัวง 13 - 15 ก.ค. 55 ได้มีการฝึก ชกท. กำลังพลสำรอง ครั้งที่ 2 กำหนด 3 วัน บัญชี 1/2555 ณ ป.พัน.713 เป็นนายทหารสัญญาบัตรสำรอง 2 นาย และ นายทหารประทวนสำรอง 55 นาย รวมทั้งสิ้น 57 นาย โดยกำลังพลสำรอง ได้มารายงานตัวครบตามจำนวน และมีผลการฝึกบรรลุตามวัตถุประสงค์