วันที่ 8 ก.พ.64 เวลา 0830 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ตรวจสอบบัญชีเรียกฯ (แบบ สด.16), ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารฯ (แบบ สด.43) ประจำปี 2564 และตรวจระบบควบคุมกำลังสำรอง (ตพ.2,3) ประจำปี 2563-2564 พร้อมทั้งเน้นย้ำข้อบกพร่อง, แนวทางการแก้ไขตามที่ นรด.ชี้แจง ณ สง.สด.จว.ช.น. ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

  

 

3 – 7 ก.พ.63