พ.อ.สุเทพ  แก้วงาม
หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13
(ชกท.2310)
อัตรา พ.อ.

 

 
 พ.ท.สมชาย อินทร์ไทยวงษ์  - ว่าง -  ร.ต.อัสกร  อัศวสันติ  - ว่าง -
สด.มทบ.13
(ชกท.2310)
อัตรา พ.ท.
น.เตรียมพล มทบ.13
(ชกท.2330)
อัตรา พ.ต.
น.ควบคุมกำลังสำรอง มทบ.13
(ชกท.2265)
อัตรา ร.อ.
น.ส่งกำลังบำรุง
ลดอัตรา

   

 
จ.ส.อ.(พ) ศุภกิตติ์  สว่างศรี
(ชกท.075)
อัตรา จ.(พ)
- ว่าง -
(ชกท.075)
อัตรา จ.ส.อ.
ส.อ.วัชระ  พยัคฆะ
(ชกท.075)
อัตรา จ.ส.อ.
ส.อ.ธนากร  เทียวประสงค์
(ชกท.075)
อัตรา ส.อ.
ส.ท.กฤษฏ์พงศกร  สุขเกษม
(ชกท.075)
อัตร ส.อ.
     
ส.อ.ณัฏฐนันท์  นาไชยสิทธิ์
(ชกท.075)
อัตรา ส.อ.

นางเลิศอนงค์ กลิ่นกาหลง
พนักงานราชการ
 - ว่าง -
(ชกท.075)
 ส.ท.พงศกร  จันทร์หอม
(ชกท.075)
อัตรา ส.อ.
 - ว่าง -
(ชกท.075)
      
 - ว่าง -
(ชกท.075)
อัตรา ส.อ.
 น.ส.อรกวี  มีศรี
พนักงานราชการ
 - ว่าง -
(ชกท.075)
 
 
 น.ส.ชุติมา  ชาติยานนท์
พนักงานราชการ