เมื่อ 1 ก.ค.63 เวลา 0830 - 1200 นรด.จัดชุดตรวจระบบควบคุมกำลังสำรอง ประจำปี 63 มาดำเนินการตรวจ ฝ.สรรพกำลังฯ และ สง.สด. 4 จว. ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13 โดยมี ผอ.กคร.นรด. เป็น หน.ชุดตรวจฯ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

  

  

 

3 – 7 ก.พ.63