เมื่อวันที่ 24 – 29 ก.พ.63 เวลา 0900 - 1500 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทหารกองเกินฯ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43 ) ก่อนการตรวจเลือกปี 2563 พร้อมทั้งชี้แจงการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ผบช.ณ สง.สด.จว.ล.บ. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

  

 

3 – 7 ก.พ.63