เมื่อวันที่ 11 – 14 ก.พ.63 เวลา 0900 - 1500 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจสอบบัญชีทหารกองเกินฯ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43) ก่อนการตรวจเลือกปี 2563 ณ สง.สด.จว.ส.ห. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

 

 

3 – 7 ก.พ.63