เมื่อ 23 ม.ค.63 เวลา 0830 - 1200 นรด.จัดชุดตรวจระบบควบคุมกำลังสำรอง ประจำปี 63 มาดำเนินการตรวจ ฝ.สรรพกำลังฯ และ สง.สด. 4 จว. ณ สโมสรนายทหาร มทบ.13 โดยมี รอง ผอ.กคร.นรด. เป็น หน.ชุดตรวจฯ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย