เมื่อวันที่ 17 ก.ย. 62 เจ้าหน้าที่ ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนกองประจำการและนำปลด นศท. ณ รร.อ่างทองปัทมโรจน์ จว.อ.ท. จำนวน 277 นาย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย