20 ธ.ค.61เวลา1000 ฝ.สรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนฯ นนส.เหล่า ป.สังกัด พัน.นนส.กรม นร.รร.ป.ศป.จำนวน 22 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย