3 พ.ย.60 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2  จำนวน 9 จังหวัด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย