ทำเนียบกำลังพล

ฝ่ายสรรพกำลัง มณฑลทหารบกที่ 13

พ.อ.เสกสรรค์  สังข์สัพพันธ์
หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13
(ชกท.2310)

 

 พ.ท.ประภาส  ทิพย์ดี   - ว่าง -  ร.ต.บุญมา  พรรณรักษ์   ร.ต.สมเกียรติ  อ่อนละมัย 
สด.มทบ.13
(ชกท.2310)
น.เตรียมพล มทบ.13
(ชกท.2330)
น.ควบคุมกำลังสำรอง มทบ.13
(ชกท.2265)
นชง.มทบ.13
(ชกท.075)

   

เสมียนและเจ้าหน้าที่ ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13

 
จ.ส.ต.รัตสินธุ์  พลกล้า
(ชกท.075)
จ.ส.ต.โสภณ  วังยายฉิม
(ชกท.075)
จ.ส.อ.ศรีวิชัย แก้วประดับ
(ชกท.075)
ส.อ.สุทธิศักดิ์ สุราเลิศ
(ชกท.075)
จ.ส.อ.พงษ์ศักดิ์  บดีศรีสกุล
(ชกท.075)
 
น.ส.อรกวี มีศรี ส.อ.มนตรี  นาคทั่ง
(ชกท.075)
นางเลิศอนงค์ กลิ่นกาหลง ส.อ.วชิระ  เหลาโชติ
(ชกท.075)
ส.ต.วรวิทย์  ทิกำพล
(ชกท.075)
  ส.ท.อนุวัฒน์  คุ้มฉายา
(ชกท.075)
ส.อ.อภิเชษฐ์  กลัดงาม
(ชกท.075)
 ส.ท.อนุวัฒน์  เจตน์สิกร
(ชกท.075)