วันที่ 14-17 ก.พ. 60 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือก (สด.43) เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 60 ณ สง.สด.จว.อ.ท. ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย