ในวันที่ 9 มิ.ย. 55 ฝ่ายสรรพกำลังได้ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบกำลังพลสำรอง กำหนด 1 วัน ตามบัญชี 1/55 เรียกพลเพื่อตรวจสอบ โดย ป.พัน.711 เป็นหน่วยรับการบรรจุ ซึ่งประกอบด้วยกำลังพลสำรองนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย และกำลังพลสำรองนายทหารประทวน จำนวน 55 นาย รวมทั้งสิ้น 57 นาย ผลการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองทุกนายมารายงานตัวและเข้ารับฟังการบรรยายด้านหน้าที่กำลังพลสำรอง