3 พ.ย. 59 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2  จำนวน 8 จังหวัด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย