วันที่ 4, 5, 7, และ 10 ต.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหาร นศท. ศฝ.นศท.มทบ.13 จว.ล.บ. จำนวนรวม 846  นาย ประจำปีการศึกษา 2559 ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย