ขึ้นทะเบียนและนำปลดนักศึกษาวิชาทหาร

ประจำปีการศึกษา 2556

จังหวัดชัยนาท