1 พ.ค. 59 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการพื้นที่ ทภ.1 ประกอบด้วย จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี, อ่างทอง และชัยนาท  ในการนี้ พ.อ.รัชพล  วิไลเนตร เสธ.มทบ.13 และ พ.อ.นฤดล จูบาง หก.กกพ.มทบ.13 ตรวจเยี่ยม ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย