8 ม.ค. 59 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียนแทนให้กับ นนส.เหล่าแพทย์ จว.ล.บ. ประจำปี 58 จำนวน 14 นาย โดยมี พ.ท.ประภาส  ทิพย์ดี สด.มทบ.13 กำกับดูแลการปฏิบัติ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย