ในวันที่ 23 มิ.ย. 2555 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ไดดำเนินการรเรียกพลเพื่อตรวจสอบ ตามบัญชี 1/55 ณ พล.ป. และ ร้อย.คปม.พล.ป. โดยเป็นกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรจำนวน 10 นาย และนายทหารประทวนจำนวน 99 นาย รวมทั้งสิ้น 109 นาย ในการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ กำลังพลสำรองให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี