6 ต.ค. 58 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการขึ้นทะเบียน นศท.ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม จว.อ.ท. จำนวน 281 นาย การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย