3 มิ.ย. 58 เวลา 0900 - 1200 นรด. จัดคณะชุดตรวจระบบการบรรจะและการใช้กำลังพลสำรอง ประจำปี 2558 โดย พ.อ.ทวีพูล  ริมสาคร ผอ.กคร.นรด. เป็น หน.คณะชุดตรวจฯ ในการนี้ พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13  ให้การต้อนรับ ณ สโมสรนายทหารสัญญาบัตร มทบ.13