วันกำลังสำรองกองทัพไทย ตรงกับวันที่ 6 พฤษภาคม ของทุกปี ความเป็นมาในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยุ่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งครองราชย์ในช่วง พ.ศ.2453-2468 ได้เริ่มเกิดความขัดแย้งทางความคิดในด้านระบบการปกครองระหว่างคนรุ่นใหม่ที่นิยมระบอบประชาธิปไตย และคนรุ่นเก่าที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ทำให้ประเทศมีความล่อแหลมต่อการรุกรานของต่างชาติ อาทิ อังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมนี ด้วยพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรที่ยาวไกลของพระองค์ ได้ทรงกำหนดอุดมการณ์ให้มี 3 สถาบันหลัก คือ "ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์" เพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และได้มีการฝึกหัดข้าราชการพลเรือนในทางการทหารและทรงเห็นว่าดีกว่าคนธรรมดา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองพลอาสาสมัครขึ้นหนึ่งกองพลให้ชื่อว่า "กองเสือป่า" หรือ "กองเสือป่าหลวงรักษาพระองค์" โดยในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีพีธีการถือน้ำเพื่อกระทำสัตย์สาบานตนเข้าประจำการของเสือป่า ณ วัดพระศรีรัตนสาสดาราม ในการนี้พระยาสุรเสนา ในนามนายกองเสือป่า กราบบังคมทูลอันเชิญพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวให้ทรงดำรงพระยศเป็นนายกองใหญ่ผู้บังคับการกองเสือป่า จึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันสถาปนากองเสือป่าเป็นครั้งแรกขึ้นในสยาม  ต่อมามีการเปลี่ยนชื่อเป็น กองเสนาหลวงรักษาพระองค์ กองเสือป่ารักษาดินแดน กรมการรักษาดินแดน กรมการกำลังสำรองทหารบก และหน่วยบัญชาการกำลังสำรอง นสร. ในปัจจุบัน ชมรมการกำลังสำรองแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลในด้านการพัฒนากำลังพล และเป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน วันกำลังสำรองกองทัพไทย ประจำทุกปี  มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 และ ศฝ.นศท.มทบ.13 ดำเนินการจัดกิจกรรมวันกำลังสำรอง ประจำปี 58 ซึ่งมี พ.อ.ศักดิ์ศรี งอยปัดพันธ์ รอง ผบ.มทบ.13 (2) เป็นประธาน มีกำหนดการดังนี้

พิธีวางพานพุ่ม

  

  

 

พิธีสงฆ์

  

  

 

ชมนิทรรศการวันกำลังสำรอง ประจำปี 58

  

  

 

รับประทานอาหารและมอบของที่ระลึก