(สำเนา)

ระเบียบกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
พ.ศ. 2510
-----------------------------------------------------------------

โดยที่เป็นการสมควรก าหนดหน้าที่และระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน จึงวางระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ .-
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงกลาโหมว่าด้วยทหารกองหนุน พ.ศ.2510"

ข้อ 2. หน่วยที่รับผิดชอบในการท าบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน มีดังนี้
2.1 ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพบก ได้แก่
2.1.1 จังหวัดทหารบก
2.1.2 แผนกสัสดีจังหวัด
2.1.3 หน่วยสัสดีอ าเภอ หรือหน่วยสัสดีกิ่งอ าเภอทั้งนี้ ให้รับผิดชอบในเขตพื้นที่ของตน
2.2 ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือ หรือกองทัพอากาศ ได้แก่
2.2.1 กรมกำลังพลทหารเรือ หรือกรมก าลังพลทหารอากาศ
2.2.2 แผนกสัสดีจังหวัด
2.2.3 หน่วยสัสดีอำเภอ หรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอ ทั้งนี้ให้รับผิดชอบเฉพาะเท่าที่ต้องการตรวจสอบสภาพ

ข้อ 3. หน่วยที่รับผิดชอบ จะต้องตรวจสอบแก้ไขเพิ่มเติมและจำหน่ายบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้เป็นการถูกต้องอยู่เสมอ

ข้อ 4. จังหวัดทหารบกปฏิบัติดังนี้
4.1 ในเดือนมกราคมทุกปี ให้เจ้าหน้าที่คัดรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน (เฉพาะกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ 1, 2 ) สิบตรี (กองประจำการ) กองหนุน (เฉพาะกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่ ๑) พลทหารกองหนุน (เฉพาะกองหนุนประเภทที่ 1 ชั้นที่
1) ลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
4.2 บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนั้น ให้แยกบัญชีเป็น 4 ประเภทดังนี้
4.2.1 นายทหารสัญญาบัตรกองหนุน
4.2.2 นายทหารประทวนกองหนุน
4.2.3 สิบตรี (กองประจำการ) กองหนุน
4.2.4 พลทหารกองหนุน
4.3 ให้ส่งบัญชีตามข้อ 4.2 ไปยังแผนกสัสดีจังหวัดที่ทหารกองหนุนมีภูมิลำเนาทหาร ประเภทละ 3 ชุด โดยไม่ชักช้า
4.4 เมื่อได้รับสำเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ดำเนินการแล้วกลับคืนมา ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของจังหวัดทหารบก และต้องตรวจสอบแก้ไขให้ตรงกันกับบัญชีชุดของแผนกสัสดีจังหวัดด้วย

ข้อ 5. กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ ปฏิบัติดังนี้
5.1 ในเดือนมกราคม ให้เจ้าหน้าที่คัดรายชื่อนายทหารสัญญาบัตรกองหนุน นายทหารประทวนกองหนุน จ่าตรี จ่าอากาศตรี (กองประจำการ) กองหนุน พลทหารกองหนุน เท่าที่ต้องการลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน
5.2 บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนั้น ให้แยกบัญชีทำนองเดียวกับข้อ 4.2
5.3 การส่งบัญชีให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับข้อ 4.3
5.4 เมื่อได้รับสำเนาบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ดำเนินการแล้วกลับคืนมาให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของกรมกำลังพลทหารเรือ หรือกรมกำลังพลทหารอากาศ และต้องตรวจสอบแก้ไขให้ตรงกันกับชุดของแผนกสัสดีจังหวัดด้วย

ข้อ 6. แผนกสัสดีจังหวัด ปฏิบัติดังนี้
6.1 เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากจังหวัดทหารบก กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศแล้ว ให้ตรวจสอบรายชื่อและรายการต่าง ๆ ให้ตรงกับบัญชีทหารกองหนุนของแผนกสัสดีจังหวัด หากมีรายการใดคลาดเคลื่อนไม่ถูกต้อง ให้แก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนเสียให้ถูกต้องแล้วแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ
6.2 บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ซึ่งได้รับจากจังหวัดทหารบก กรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ หน่วยละ 3 ชุด นั้น ให้เก็บไว้เป็นหลักฐานสำหรับตรวจสอบของแผนกสัสดีจังหวัด 1 ชุด ส่วนที่เหลือให้ส่งไบยังหน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอหน่วยละ 2 ชุด
6.3 เมื่อหน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ได้คัดลอกแก้ไขแล้วกลับคืนมายังแผนกสัสดีจังหวัด ให้คัดลอกรายการตรวจสอบสภาพลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชดของแผนกสัสดีจังหวัดให้ถูกต้องตรงกัน แล้วให้รีบส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่ได้รับจากหน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอไปให้จังหวัดทหารบกกรมกำลังพลทหารเรือ กรมกำลังพลทหารอากาศ แล้วแต่กรณี โดยไม่ชักช้า
6.4 เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการอย่างใดในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้แจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อแก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้ถูกต้องตรงกันด้วย

ข้อ 7. หน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอ ปฏิบัติดังนี้
7.1 เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากแผนกสัสดีจังหวัดแล้วให้เก็บบัญชีไว้ที่หน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอ 1 ชุด ส่วนอีก 1 ชุด ให้แยกบัญชีออกเป็นตำบลๆ ตำบลใดอยู่นอกเขตเทศบาลมอบให้กำนันรับไปตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนกับบัญชี ส่วนตำบลที่อยู่ในเขตเทศบาลมอบให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้ดำเนิ นการ สำหรับผู้ที่ในเขตท้องที่อำเภอชั้นในซึ่งไม่มีกำนันผู้ใหญ่บ้าน และนายกเทศมนตรีดำเนินการไม่สะดวก ให้มอบให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เป็นผู้ดำเนินการกับให้สัสดีอำเภอหรือสัสดีกิ่งอำเภอจัดการประกาศให้ทหารกองหนุนภายในเขตท้องที่ของตนมารายงานตัว เพื่อกรอกข้อความลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ตามแบบท้ายระเบียบนี้
7.2 ให้ชี้แจงแนะนำวิธีการกรอกข้อความ (ตามคำอธิบายวิธีเขียนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนท้ายระเบียบนี้) ให้กำนัน นายกเทศมนตรี หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่เข้าใจ และขอความร่วมมือให้ปฏิบัติให้ถูกต้องด้วย
7.3 เมื่อได้รับบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนจากกำนัน นายกเทศมนตรีหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่แล้ว ให้คัดลอกแก้ไขรายการตรวจสอบสภาพลงในบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่หน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอเก็บไว้ โดยให้สัสดีอำเภอหรือสัสดีกิ่งอำเภอลงชื่อรับรองว่าได้ตรวจถูกต้องแล้ว และให้รีบส่งชุดที่คัดลอกแก้ไขไปให้แผนกสัสดีจังหวัดโดยไม่ชักช้า ส่วนบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดที่กำนัน นายกเทศมนตรี หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่ส่งคืนมานั้นให้เก็บไว้เป็นหลักฐานของหน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอ
7.4 เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างใด ให้สัสดีอำเภอหรือสัสดีกิ่งอำเภอแก้ไขบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนชุดของหน่วยสัสดีอำเภอหรือหน่วยสัสดีกิ่งอำเภอ แล้วให้แจ้งแผนกสัสดีจังหวัดเพื่อแก้ไขให้ถูกต้องตรงกันด้วย

ข้อ 8. การตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ให้ปฏิบัติดังนี้
8.1 ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพบก ให้กระทำปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน ทุกปี หากมีความจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนอกเหนือไปจากที่กำหนดนี้ในท้องที่ใด ให้ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกดำเนินการได้ โดยส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปให้แผนกสัสดีจังหวัดดำเนินการตามนัยแห่งข้อ 6.
8.2 ทหารกองหนุนที่สังกัดกองทัพเรือหรือกองทัพอากาศ ให้กระทำตามที่แต่ละกองทัพต้องการ ปกติให้กระทำภายในเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายน เช่นเดียวกัน หากมีความจำเป็นจะต้องทำการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนนอกเหนือไปจากที่กำหนดนี้ในท้องที่ใดให้เจ้ากรมกำลังพลทหารเรือ หรือเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ ดำเนินการได้ โดยส่งบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไปให้แผนกสัสดีจังหวัดดำเนินการตามนัยแห่งข้อ 6.

ข้อ 9. เมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนไว้ใหม่เสร็จเรียบร้อยแล้วให้ทุกหน่วยทำลายบัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุน ซึ่งมีอยู่เดิมนั้นตามระเบียบงานสารบรรณ

ข้อ 10. ให้สัสดีจังหวัด สัสดีอำเภอ และสัสดีกิ่งอำเภอ ออกไปแนะนำการตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนในเขตพื้นที่ได้ตามความเหมาะสม

ข้อ 11. บัญชีตรวจสอบสภาพทหารกองหนุนให้ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้

ข้อ 12. การจัดหาและแจกจ่ายแบบพิมพ์ ให้กองทัพบก กองทัพเรือ หรือ กองทัพอากาศเป็นผู้ดำเนินการ

ข้อ 13. ให้ใช้ระเบียบนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป.

ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2510


(ลงชื่อ) จอมพล ถนอม กิตติขจร
( ถนอม กิตติขจร )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม