14 ก.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ร่วมกับ ศฝ.นศท.มทบ.13 และ สง.สด.จว.อ.ท. ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารฯ นศท.ชั้นปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 57 ณ ร.ร.อ่างทองปัทมโรจน์ จว.อ.ท.