3 ก.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ร่วมกับ ศฝ.นศท.มทบ.13 และ สง.สด.จว.ชน. ดำเนินการขึ้นทะเบียนทหารฯ นศท.ชั้นปีที่ 3  ประจำปีการศึกษา 57 ณ ร.ร.ชัยนาทวิทยา จว.ช.น.