21 ส.ค. 57 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการสอบสิบเอกเป็นจ่า สายงานสัสดี พื้นที่ มทบ.13 ประจำปี 57 โดยดำเนินการสอบเป็น 2 ภาค ดังนี้

  1. การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ได้แก่ ดันพื้น, ลุกนั่ง และวิ่งระยะทาง 2 กม. ดำเนินการตั้งแต่เวลา 0830 - 1000
  2. การทดสอบวิชาการ ดำเนินการตั้งแต่เวลา 1300 - 1630 จำนวน 4 วิชา วิชาละ 40 ข้อ ได้แก่
  • วิชาพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497
  • วิชาการปฏิบัติหน้าที่สายงานสัสดี
  • วิชาระเบียบกองทัพบกว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2555
  • วิชาข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยงานเตรียมพล พ.ศ.2515 และระเบียบปฏิบัติประจำกองทัพบกว่าด้วยการเรียกพล พ.ศ.2527
 
 

การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย

  

  

 

 

 การทดสอบวิชาการ

ขั้นการชี้แจงคณะกรรมการออกข้อสอบ, การออกข้อสอบ และจัดพิมพ์ข้อสอบ

 

 

 

ขั้นการสอบของกำลังพลสายงานสัสดี และการตรวจข้อสอบของคณะกรรมการ