19 ก.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 โดยมีรายละเอียดกำลังพลสำรองดังนี้

  1. บก.และร้อย.บก.นสศ. นายทหารสัญญาบัตร 9 นาย นายทหารประทวน 68 นาย รวม 77 นาย
  2. บก.ร้อย.บก.สนับสนุน รพศ.2 นายทหารสัญญาบัตร 3 นาย นายทหารประทวน 54 นาย รวม 57 นาย
  3. รพศ.2 พัน.2 นายทหารสัญญาบัตร 2 นาย นายทหารประทวน 39 นาย รวม 41 นาย

โดยการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย