14 มิ.ย. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ บัญชี 1/57 ณ ป.72 โดยเป็นกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตร 5 นาย นายทหารประทวน 19 นาย รวม 24 นาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังพลสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย