6 มิ.ย. 57 เวลา 1300 พล.ต.สุรพล  วันเพ็ญ เสธ.นรด. มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ให้กับสัสดีจังหวัด และสัสดีอำเภอ พื้นที่ มทบ.13 โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 บรรยายสรุปภาพรวมงานด้านธุรการกำลังพลเพื่อทราบโดยสังเขป