6 มิ.ย. 57 เวลา 0900 นรด. ตรวจระบบการบรรจุและการใช้กำลังสำรอง ประจำปี 57 หน่วยในพื้นที่ มทบ.13 โดยมี พล.ต.สุรพล วันเพ็ญ เสธ.นรด. เป็น หน.คณะชุดตรวจฯ ในวันดังกล่าว มีหน่วยในพื้นที่ 2 ประเภทเข้าร่วม ได้แก่ 1. หน่วยรับการบรรจุกำลังพลสำรอง และใช้กำลังพลสำรอง จำนวน 19 หน่วย  2. หน่วยรับการบรรจุกำลังพลสำรอง (ไม่มีการเรียกพล) จำนวน 19 หน่วย