ภารกิจ

  1. ผนึกกำลังทหารกองหนุนให้รวมตัวเป็นกลุ่มพลังเดียวกัน สามารถเป็นแกนนำและร่วมบริหารกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนในท้องถิ่น
  2. เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ เพื่อพัฒนาประเทศชาติทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและการทหาร โดยใช้ทหารกองหนุนเป็นแกนนำในการจัดตั้งองค์กรมวลชนตามแนวทางประชาธิปไตย
  3. น้อมนำแนวพระราชดำริฯ มาปฏิบัติในครัวเรือนของสมาชิก ซึ่งส่งผลให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือชุมชนได้

 

วัตถุประสงค์

 

1. การพิทักษ์ รักษา ปกป้อง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่ให้มีการล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพอย่างเต็มขีดความสามารถ

2. การสร้างเครือข่ายมวลชนในพื้นที่

2.1 ให้ประชาชนมีจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแสดงออกถึงความจงรักภักดี  มีความรักความสามัคคี ปฏิบัติหน้าที่สุจริต ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง

2.2 สร้างความเชื่อมั่นในระบอบประชาธิปไตย ตรงไม่มีการใช้ความรุนแรงโดยเด็จขาด ในทุกกรณี

2.3 มีจิตสำนึกด้านความมั่นคงของชาติ แจ้งเตือนและเข้าร่วมปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่รัฐในการแก้ไขปัญหา

3. การอนุรักษ์ธรรมชาติ ทั้งน้ำและป่าไม้ โดยมีการพัฒนาพื้นที่ป่าให้อุดมสมบูรณ์เพื่อเป็นแหล่งต้นน้ำ  โดยมีการปลูกทดแทน รวมทั้งเฝ้าระวังและป้องปรามการตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่

4. เรื่องยาเสพติด ให้เฝ้าระวังเรื่องยาเสพติดและเข้มงวดกวดขันไม่ให้มียาเสพติดในพื้นที่ของกำลังพล

 

 

ทำเนียบกำลังพล
ศูนย์ประสานงานชมรมทหารกองหนุน มทบ.13

พ.อ.พงษ์สิทธิ์  ขจรกิตติภูมิ
หน.ศูนย์ประสานงานชมรมฯ
พ.ท.ล้วน พุทธวงศ์ พ.ต.สำราญ นุชประคอง 
ผู้ประสานงานชมรมฯ
จังหวัดอ่างทอง, ชัยนาท


ผู้ประสานงานชมรมฯ
จังหวัดลพบุรี, สิงห์บุรี

เจ้าหน้าที่ธุรการ ศูนย์ประสานงานชมรมฯ

จ.ส.อ.ชูวุฒิ บุญญานุสนธิ์

จ.ส.ท.วสันต์ สิงห์สูง จ.ส.ต.นิสันต์ มาพิทักษ์ จ.ส.ท.สำเร็จ เข็มเพชร์
ส.อ.สุทธิศักดิ์ สุราเลิศ ส.ท.โอทิชา สุภาพพรหม ส.ต.ชวลิต แก้วสาร
 
 
ส.ต.เนรมิต คงดั่น ส.ท.อธิศธนินทร์ สุรธนสมบัติกุล  ส.ต.เพียงสิงห์ เฉลิมรัตน์

 

นางเลิศอนงค์ กลิ่นกาหลง   น.ส.อรกวี มีศรี


 
 

รายนามประธานชมรมทหารกองหนุน มทบ.13

พลโท ชนิต กาญจนเดชะ   พันเอก สันติภาพ ศรีชัย     พลตรี สุทัศน์ อยู่นาน     พันตรี บุญยัง ปานขลิบ
ประธานชมรมฯ จว.ล.บ. ประธานชมรมฯ จว.ส.ห. ประธานชมรมฯ จว.อ.ท. ประธานชมรมฯ จว.ช.น.
โทร. 036-421-924 โทร. 088-275-5089 โทร. 089-238-2153 โทร. 087-943-4678

 

 

รายนามสัสดีจังหวัด

พันเอก กษิดิศ ฉ่ำกมล       พันเอก กำธร บุญชม พันเอก ธีระพล ถาวรยุติธรรม   พันเอก รันทม ภู่ขวัญ
สด.จว.ล.บ. สด.จว.ส.ห.  สด.จว.อ.ท. สด.จว.ช.น.
 โทร. 081-723-8418 โทร. 089-773-7960  โทร. 081-832-8524  โทร. 092-590-2993 

 

 

การดำเนินงานของชมรมทหารกองหนุน มทบ.13

มีการจัดประชุมจัดร่างระเบียบของชมรมทหารกองหนุน มทบ.13 เพื่อพิจารณากำหนดรายละเอียดของการดำเนินงาน และกำหนดคุณสมบัติของสมาชิก เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

การดำเนินงานของชมรมทหารกองหนุนจังหวัด

มีการจัดประชุมร่างระเบียบของชมรมทหารกองหนุนจังหวัด และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมฯ ระดับจังหวัด โดยดำเนินการห้องเดือน เม.ย. 2555 ณ สำนักงานสัสดีจังหวัด โดยมีสัสดีจังหวัดแต่ละจังหวัดเป็นประธาน และได้ออกระเบียบของชมรมฯ เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

 

จำนวนสมาชิกชมรมทหารกองหนุน
มณฑลทหารบกที่ 13
ประจำเดือน ก.พ. 2558

 

ตารางยอดรวมทหารกองหนุน มทบ.13

 ตารางยอดรวมทหารกองหนุน ผลัดที่ 2/53

ตารางยอดรวมทหารกองหนุน ผลัดที่ 1/54

ตารางยอดรวมทหารกองหนุน ผลัดที่ 2/54

ตารางยอดรวมทหารกองหนุน ผลัดที่ 1/55

 ตารางยอดรวมทหารกองหนุน ผลัดที่ 2/55

 

  

พื้นที่ ทภ.1 มทบ.22 มทบ.23 มทบ.24

 

 

ภาพกิจกรรมศูนย์ประสานงาน

ชมรมทหารกองหนุน มทบ.13

การประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรมฯ

 

26 ก.ค. 2555 ข้าราชการเกษียณในพื้นที่จังหวัดลพบุรี สมัครเป็นสมาชิกชมรมทหารกองหนุน มทบ.13