ในวันที่ 23 มิ.ย. 2555 ป.พัน.712 เป็นหน่วยรับกำลังพลสำรองเพื่อตรวจสอบและฝึกวิชาทหาร กำหนดเวลา 1 วัน โดยมีกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตร จำนวน 2 นาย และ นายทหารประทวน จำนวน 55 นาย รวมทั้งสิ้น 57 นาย การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย