3 พ.ค. 57 มทบ.13 โดยฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการรับ - ส่งทหารกองประจำการที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2 ประกอบด้วย พื้นที่ มทบ.22, 23 และ 24 จำนวน 16 จังหวัด ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

บัญชีสรุปผลการรับ - ส่งทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/57

ประจำวันที่ 3 พ.ค. 57

ที่ได้รับการส่งช่วยจาก ทภ.2

 

ภาพการปฏิบัติงาน

ขั้นตอนการรับทหารกองประจำการ 

   

 

ขั้นตอนการส่งทหารกองประจำการเข้าสู่หน่วยต่างๆ ในพื้นที่