24 - 28 ก.พ. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจบัญชีเรียกฯ (สด.16) และใบรับรองผลฯ (สด.43) ณ จว.ล.บ. โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 และรับฟังปัญหาข้อขัดข้องอย่างใกล้ชิด