17 - 21 ก.พ. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการตรวจบัญชีเรียกฯ (สด.16) และใบรับรองผลฯ (สด.43) ณ จว.ช.น. โดยการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย