8 ก.พ. 57 มทบ.13 โดย ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการเรียกพลเพื่อตรวจสอบกำลังพลสำรองเตรียมพร้อม บัญชี 3/54 กำหนด 1 วัน ณ ปตอ.พัน.3 แบ่งเป็นกำลังสำรองสัญญาบัตร 1 นาย และกำลังสำรองประทวน 95 นาย รวม 96 นาย ซึ่งการดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กำลังสำรองมารายงานตัวครบถ้วนทุกนาย