28 ม.ค. 57 ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 โดย พ.อ.พงษ์สิทธิ์ ขจรกิตติภูมิ หน.ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 ดำเนินการจัด Unit School ชี้แจงในหัวข้อการตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) และใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43) ให้กับ เจ้าหน้าที่สายงานสัสดี กลุ่มงานตรวจเลือก จว. ล.บ., ส.ห., อ.ท., ช.น. เพื่อเตรียมรับการตรวจจากฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.13 และพร้อมในการดำเนินการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการในโอกาสต่อไป

  

  

 เอกสารประกอบการตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16) 

การตรวจบัญชีเรียกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.16)

การตรวจใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (สด.43)